Be’ mae’r Beibl yn ei ddweud am… - Bible Society

Be’ mae’r Beibl yn ei ddweud am…

Mae’r ‘blog’ yma yn rhan o’r her Byw y Beibl.

Mae ‘Byw y Beibl’ yn golygu amrywiaeth lydan o bethau: pethau sydd yn addas ac yn bwysig i bawb; pethau eraill sydd yn benodol i chi, neu’ch teulu, neu’ch eglwys. Pob wythnos, mi fydd rhywun yn rhannu ei safbwynt ar ‘be’ mae’r Beibl yn ei ddweud’ am bwnc sydd yn berthnasol at ein bywyd o ddydd i ddydd.

Y rhai bregus

Y rhai bregus

O’r diwedd mae'n gymdeithas ni wedi deffro i’w cyfrifoldeb tuag at y rhai sy'n fregus ac wedi dysgu o wersi ofnadwy'r gorffennol.

Cyfiawnder

Cyfiawnder

Mae Cymdeithas y Beibl yn cyhoeddi yn Saesneg “Feibl Tlodi a Chyfiawnder” sy’n goleuo pob cyfeiriad at gyfiawnder yn y Beibl. Mae yna filoedd ohonynt! Mae’n thema sy’n britho’r Beibl o’r brig i’r bôn.

Llywodraeth

Llywodraeth

Er nad yw’r gair “Llywodraeth” yn ei ystyr gyfoes yn ymddangos ryw lawer yn y Beibl, mae hanes nifer o lywodraethau i’w gweld yn glir.

Edifeirwch

Edifeirwch

Dydy’r gair ‘edifeirwch’ ddim yn air mae pobl yn ei ddefnyddio yn aml heddiw.

Defnyddio arian

Defnyddio arian

Roedd proffwydi’r Hen Testament yn rhybuddio yn erbyn dibynnu ar arian ac aur heb ofalu am bobl mewn angen, neu gofio addoli Duw (Eseia 2; Amos 8). Does ‘na ddim rheol syml o ran sut i ddefnyddio ein harian.

Maddeuant

Maddeuant

Weithiau fe glywch chi bobl yn dweud rhywbeth fel, “Dw i’n fodlon maddau, ond wna i byth anghofio.” Mae pobl yn aml yn gyndyn iawn i faddau y pethau lleia, ac yn lle hynny yn dewis pwdu a chwerwi.

Cenedligrwydd

Cenedligrwydd

Mae’r Beibl yn dysgu fod amrywiaeth cenhedloedd yn rhan o fwriad Duw ar gyfer ei fyd. Yn Deuteronomium 32:8 darllenwn: “Pan roddodd y Goruchaf dir i’r cenhedloedd, a rhannu’r ddynoliaeth yn grwpiau, gosododd ffiniau i’r gwahanol bobloedd.”

Iaith

Iaith

Mae’r Beibl yn dysgu fod ieithoedd gwahanol yn rhan o fwriad Duw ar gyfer ei fyd. Creodd Duw fyd hardd, lliwgar o amrywiaeth rhyfeddol. A creodd bobl yn ddelw ohono’i hun.

Arian

Arian

Mae’r Beibl yn cydnabod bod arian yn beth arwyddocaol yn ein bywydau. Roedd aur, arian a phres mor bwysig yn amser Abraham ag yr oedd yn amser Paul a’r apostolion. Mae’n dal i fod yn bwysig i ni heddiw.

Gwaith

Gwaith

Does ond rhaid cyrraedd ail bennod y Beibl cyn i ni glywed am y Duw sydd yn gweithio (ac yn gorffwys).

Ffrwythau’r Ysbryd Glân: adolygiad

Ffrwythau’r Ysbryd Glân: adolygiad

Rydym ni wedi bod yn ystyried ffrwythau’r Ysbryd Glân fel mae Paul yn eu rhestru nhw yn ei lythyr at y Galatiaid. Cyn i ni symud ymlaen, cofiwn y ffrwythau i gyd.

Hunanreolaeth

Hunanreolaeth

Hunanreolaeth ydi ffrwyth olaf yn rhestr Paul yn ei lythyr at y Galatiaid. Tipyn o baradocs ydi hi: hunanreolaeth - ffrwyth yr Ysbryd Glân.

Poeni

Poeni

Mae poeni yn rhywbeth rydym bron yn cymryd yn ganiataol fel rhan naturiol o'n bywydau bob dydd. Oes rhaid iddo fod fel hyn? Ai hyn yw beth mae Duw yn bwriadu ar ein cyfer ni? Ydy'r Beibl yn dweud unrhyw beth i herio ein derbyniad o bryder fel rhywbet...

 Ffrindiau

Ffrindiau

Gellid dweud yn rhwydd bod y Beibl cyfan yn sôn am berthynas, ac mae cyfeillgarwch a ffrindiau yn haen gyfoethog drwy ei gwead. Boed yn hanesion arwyr ein ffydd neu’r genedl, neu yn gyngor doeth fel yr adnod uchod, gwelwn bwysigrwydd perthynas cl...

Bringing the Bible to life

Bible Society, Stonehill Green, Westlea, Swindon, SN5 7DG. Registered charity 232759