Skip to main content
Read this in English

Fy Meibl

Rhesymau i gredu ym mhŵer y Beibl

‘Dw i wastad wedi hoffi Pregethwr 1.2: “‘Gwagedd llwyr,’ meddai'r Pregethwr” – er ei fod yn bruddglwyfus a digalon, a tydw i ddim felly.

‘Mae’r llyfr yn sôn am sut mae pethau cyffredin fel “mwg yn y gwynt”. Yn y diwedd dywed yr awdur fod yn rhaid i chi ufuddhau i Dduw; Rwy'n dehongli hynny fel ymddiried yn Nuw. Os yw Duw yn y canol, gofalir am yr holl bethau bob dydd. Mae'n fywyd dros dro, ond rydyn ni'n ymddiried yn Nuw i'n harwain ni drwyddo.

‘Mae Pennod 3 yn sôn am amser i gofleidio ac amser i ymatal, a dyna lle rydw i yn fy mywyd – mae’n amser i ymatal rhag cofleidio.

‘Mae fy ngŵr yn eithriadol o agored i niwed yn glinigol – tua thri mis yn ôl cafodd drawsblaniad aren. Roedd yn anodd iawn ond teimlais fy mod yn nwylo Duw. Roeddwn i'n gwybod bod gen i lawer iawn o gefnogaeth gweddi, a chefais ymdeimlad o heddwch am y sefyllfa. Mae hynny wedi bod yn hollol wir dros y ddwy flynedd diwethaf – mae Duw wedi bod yn y pethau da a’r drwg. Mae wedi bod yn amser i dderbyn gofal.

‘Dros y ddwy flynedd diwethaf cawsom naw mis yn ei wylio’n dirywio; yna bu bron i 12 mis o ddialysis ei ladd, yna rhoddodd ei chwaer aren. Dri mis yn ddiweddarach, mae ychydig o egni yn dod yn ôl ac yn sôn am fynd yn ôl i weithio.

‘Mae’n ddiabetig nawr, un o sgîl-effeithiau’r trawsblaniad. Mae hynny'n straen dyddiol i mi, gan fod yn rhaid i mi boeni am fwyd – allwn ni ddim cael tecawê yn hawdd.

‘Mae gennym ni dri o blant 14, 12 a 4 oed. Maen nhw wedi bod yn rhyfeddol, er y bydden nhw wedi hoffi mwy o ryddid. Roedd y fechan yn iawn, nes iddi ddechrau beichio crïo un dydd - daeth fy mrawd i ymweld gyda'i blentyn pum mlwydd oed a gwaeddodd hi wrth iddynt adael a dweud, "Does neb yn dod i'n tŷ ni gyda phobl fach." Ond rydym yn uned deuluol gryfach.

‘Dw i’n eithaf didaro, ond mae yna adegau o argyfwng a dw i’n dioddef gyda gorbryder nawr. Ar adegau dwi'n emosiynol iawn. Mae yna adegau o anobaith, neu orfoledd, ond yn bendant rydw i wedi cael fy nghynnal gan fy ffydd trwy hyn i gyd.

‘Mae bywyd fel mwg yn y gwynt a dwi jyst eisiau cydio ynddo, a’i garu ac wedyn mae wedi mynd, ac mae hynny’n iawn.’

Oes gennych chi stori i rannu? E-bostiwch [email protected]

Read the Bible icon Read the Bible
Open the full Bible