search Search person_outlineLogin/Register shopping_bagBasket Donate

Ydy'r cysur mae Duw'n ei gynnig ddim yn ddigon?: Job 15 (Chwefror 16, 2021)

Mae Myfyrdodau Dyddiol Cymdeithas y Beibl yn dilyn cynllun darllen Beibl M'Cheyne, a ddyluniwyd ar gyfer y rhai sydd am ddarllen y Beibl cyfan mewn blwyddyn. Mae pob myfyrdod yn canolbwyntio ar un o'i bedair pennod ddyddiol. Read these in English.

Pray

Gweddi

Arglwydd, paratoa fi i dderbyn dy air. Cliria fy meddwl a chynhesa fy nghalon. Sicrha fi o’th fwriadau cariadus ar fy nghyfer, a siarad â mi heddiw.

Reflect

Myfyrdod Dyddiol: Job 15

Mae Eliffas o Teman wedi clywed geiriau Job, ond mae’n amlwg nad yw wedi eu derbyn. O ran deall ffyrdd Duw, mae'n credu ei fod wedi gwneud hynny ac ni waeth pa dystiolaeth y mae Job yn ei chyflwyno, nid yw ar fin gadael iddo fynd yn groes i theori dda.

Mae'n ailadrodd y dadleuon y mae ef a ffrindiau eraill Job wedi'u gwneud eisoes gyda dwyster dyfnach a chreulondeb hyd yn oed. Os nad yw Job yn cyfaddef ei euogrwydd ac yn edifarhau, cosb ofnadwy - y mae Eliffas yn mentro disgrifio'n fanwl - yw'r cyfan y gall ei ddisgwyl. Yn ddidrugaredd mae’n dewis geirfa sy’n canolbwyntio ar golli plant Job fel arwydd o farn Duw (adnodau 33–35), mae Eliffas yn pentyrru mwy o ddioddefaint ar Job.

Mae Eliffas yn ymosod ar honiad Job o well dealltwriaeth ond - ar ôl darllen dwy bennod gyntaf y llyfr - mae eironi ei gwestiwn, ‘Oeddet ti wedi clustfeinio ar gyfrinachau Duw?’ yn amlwg i ni (adnod 8). Nid Job sy'n euog o ragdybiaeth ond Eliffas.

‘Ydy'r cysur mae Duw'n ei gynnig ddim yn ddigon?’ mae Eliffas yn mynnu (adnod 11). Fel y gwelwn ar ddiwedd y llyfr, mae Job yn cael cysur pan fydd Duw yn ateb ac wrth Eliffas y bydd Duw yn dweud wrtho, ‘Dw i'n ddig iawn gyda ti a dy ddau ffrind, am beidio dweud beth sy'n wir amdana i, yn wahanol i fy ngwas Job’ (Job 42.7). Ar ben hynny, mae'n rhaid iddo ofyn i Job weddïo drosto fel na fydd Duw yn ei drin fel y mae'n ei haeddu mewn gwirionedd.

Efallai y bydd adegau pan fyddwn yn teimlo bod bywyd yn annheg ond yn y pen draw, mae llyfr Job yn peri inni gwestiynu ai tegwch gan Dduw yw'r hyn yr ydym ei eisiau mewn gwirionedd? Fel y mae Eliffas yn darganfod, mae'r gras a'r trugaredd anhaeddiannol gawn gan Dduw yn llawer gwell! Dyna'r cysur rydym yn ei dderbyn trwy Grist ac fe gostiodd bopeth iddo; nid yw'n rhy fach.

Pray

Gweddi

Diolch Duw nad wyt yn ein trin fel rydym yn ei haeddu ond, oherwydd dy gariad annhreiddiadwy, rwyt yn tywallt gras a ffafr anhaeddiannol arnom ni yn lle.
Read the Bible icon Read Bible
Open full Bible