search Search person_outlineLogin/Register shopping_bagBasket Donate

Melysach na’r mêl: Salm 19.1–14 (Ebrill 12, 2021)

Mae Myfyrdodau Dyddiol Cymdeithas y Beibl yn dilyn cynllun darllen Beibl M'Cheyne, a ddyluniwyd ar gyfer y rhai sydd am ddarllen y Beibl cyfan mewn blwyddyn. Mae pob myfyrdod yn canolbwyntio ar un o'i bedair pennod ddyddiol. Read these in English.

Pray

Gweddi

Arglwydd, paratoa fi i dderbyn dy air. Cliria fy meddwl a chynhesa fy nghalon. Sicrha fi o’th fwriadau cariadus ar fy nghyfer, a siarad â mi heddiw.

Reflect

Myfyrdod Dyddiol: Salm 19

Yn ei lyfr Reflections on the Psalms, dywedodd CS Lewis: 'Rwy'n cymryd mai hon yw'r gerdd fwyaf yn y Salmau ac yn un o'r caneuon mwyaf yn y byd.' Mae yna chwe phennill am natur, pump am y gyfraith a phedwar o weddi bersonol. Mae'r byd a grëwyd yn datgelu gogoniant Duw yn llawen, ac felly hefyd ei 'gyfraith' - ei eiriau, ei orchmynion a'i farnau. Mae fel heulwen, yn fwy dymunol nag aur ac yn felysach na mêl (adnod 10). Yn wyneb perffeithrwydd o'r fath, mae'r salmydd yn cael ei daro gan ei annheilyngdod ei hun ac yn gweddïo i gael ei ryddhau o 'ddiffygion cudd' a 'phechodau bwriadol' (adnodau 10,11).

Nid oedd CS Lewis yn anghywir; dyma salm ymhlith yr harddaf. Ac mae'n ein hatgoffa bod gair Duw yn yr Ysgrythur yn rhodd werthfawr. Weithiau rydyn ni'n gwneud y Beibl yn rhywbeth llafurus. Efallai ein bod yn cael ein dychryn ychydig gan ei faint, neu gan y meddwl bod angen i ni gael rhes o sylwebaethau ar ein silff lyfrau cyn y gallwn ei ddeall mewn gwirionedd. Ond fel y dywedodd y Pab Gregory Fawr o'r chweched ganrif, mae'r Ysgrythur fel afon sy'n 'llydan a dwfn, digon bas yma i'r oen fynd i rydio, ond yn ddigon dwfn yno i'r eliffant nofio'. Mae pob crediniwr yn canfod ynddo'r hyn sydd ei angen arnom, oherwydd mae Duw wedi'i roi i'w holl bobl.

Pray

Gweddi

Duw, diolch i ti am air y bywyd - am yr harddwch a'r gwirionedd, a'r ffordd y mae'n goleuo fy mywyd. Helpa fi i'w ddarllen gyda chalon agored ac ysbryd diolchgar.
Read the Bible icon Read Bible
Open full Bible