search Search person_outlineLogin/Register shopping_bagBasket Donate

Achub ar y cyfle: Pregethwr 9–1-10 (Ebrill 21, 2021)

Mae Myfyrdodau Dyddiol Cymdeithas y Beibl yn dilyn cynllun darllen Beibl M'Cheyne, a ddyluniwyd ar gyfer y rhai sydd am ddarllen y Beibl cyfan mewn blwyddyn. Mae pob myfyrdod yn canolbwyntio ar un o'i bedair pennod ddyddiol. Read these in English.

Pray

Gweddi

Arglwydd, paratoa fi i dderbyn dy air. Cliria fy meddwl a chynhesa fy nghalon. Sicrha fi o’th fwriadau cariadus ar fy nghyfer, a siarad â mi heddiw.

Reflect

Myfyrdod Dyddiol: Pregethwr 9

Gall rhai rhannau o Pregethwr ymddangos yn llwm iawn. ‘Mae ci byw yn well ei fyd na llew marw', meddai'r Pregethwr (adnod 4); o leiaf tra ein bod ni'n fyw gallwn ni fwyta, yfed a bod yn llawen, ond pan rydym yn farw rydym yn farw.

Mae hyn yn bell o obaith Cristnogol bywyd tragwyddol. Yn y cyfnod hwn yn hanes Israel nid oedd unrhyw syniad datblygedig o fywyd ar ôl marwolaeth. Pesimistiaeth Pregethwr – ‘Dydy'r meirw'n gwybod dim byd!’ ‘Does dim gwobr arall yn eu disgwyl nhw, ac mae pawb yn eu hanghofio nhw' yn gwrthdaro'n sydyn â'r hyn y byddem ni efallai eisiau ei ddweud heddiw.

Ond ‘Duw sydd wedi ysbrydoli'r ysgrifau sanctaidd hynny i gyd' (2 Timotheus 3.16), felly nid ydym yn ymateb i'r adnodau hyn trwy ddweud yn syml fod y Pregethwr yn anghywir. Yn lle hynny, rydym yn edrych am yr hyn y gallai Duw fod yn ei ddweud wrthym ni drwyddynt heddiw. Un thema glir yw'r angen i werthfawrogi'r bywyd sydd gennym. Fel sydd gan y dywediad Lladin hynafol, 'carpe diem' – ‘achub ar y cyfle’, manteisiwch ar bob cyfle i fyw bywyd cyfoethog, bodlon a defnyddiol. I gredinwyr, mae'r bywyd hwn yn cynnwys defosiwn i'r Arglwydd Iesu Grist wrth i ni selio ein hunain arno a cheisio byw fel y dysgodd i ni. Dywed y Pregethwr ‘Gwna dy orau glas, beth bynnag wyt ti'n ei wneud. Fydd dim cyfle i weithio na myfyrio, dim gwybodaeth na doethineb ym myd y meirw lle rwyt ti'n mynd’ (adnod 10). I gredinwyr heddiw, mae hynny oherwydd ein bod ni'n ddisgyblion i Iesu ac rydym am ei wasanaethu â'n holl galon.

Pray

Gweddi

Duw, diolch am rodd ryfeddol bywyd, ac am y llawenydd y gallaf ei brofi dim ond oherwydd fy mod i'n fyw. Helpa fi i wneud y gorau o'r hyn rwyt ti wedi'i roi i mi, gan fyw'n dda, yn hapus ac yn ddefnyddiol i ti.
Read the Bible icon Read Bible
Open full Bible