search Search person_outlineLogin/Register shopping_bagBasket Donate

Allorau o bridd a charreg: Exodus 20.24–25 (Mawrth 9, 2021)

Mae Myfyrdodau Dyddiol Cymdeithas y Beibl yn dilyn cynllun darllen Beibl M'Cheyne, a ddyluniwyd ar gyfer y rhai sydd am ddarllen y Beibl cyfan mewn blwyddyn. Mae pob myfyrdod yn canolbwyntio ar un o'i bedair pennod ddyddiol. Read these in English.

Pray

Gweddi

Arglwydd, paratoa fi i dderbyn dy air. Cliria fy meddwl a chynhesa fy nghalon. Sicrha fi o’th fwriadau cariadus ar fy nghyfer, a siarad â mi heddiw.

Reflect

Myfyrdod Dyddiol: Exodus 20.24–25

Ar ôl yr olygfa ddychrynllyd o bŵer a sancteiddrwydd Duw sy’n gorffen gyda rhoi’r Deg Gorchymyn, mae’r ychydig adnodau olaf hyn yn Exodus 20 yn rhyfeddol o ddramatig. Ymddengys nad yw allor o bridd yn ddim byd arbennig. Nid yw'n addurnedig nac yn werthfawr ynddo'i hun. A yw hyn mewn gwirionedd yn ‘ddigon da’ fel lle i offrymu aberth i Dduw tân, mwg a tharanau? Yn yr un modd, os yw'r Israeliaid yn penderfynu defnyddio carreg i adeiladu allor, ni ddylid ei thorri na'i cherfio'n arbennig. Byddai pentwr o greigiau a gymerir o ochr y ffordd yn ddigon da. Mae hyn yn ymddangos yn ffordd rhy ddidaro i anrhydeddu’r Arglwydd a oedd ‘wedi creu y bydysawd, y ddaear, y môr a phopeth sydd ynddyn nhw’ (adnod 11).

Efallai bod cliw yn adnod 24: ‘ble bynnag fydda i'n cael fy anrhydeddu…’. Mae'r Israeliaid yn genedl ar grwydr. Mae Duw yn disgwyl cwrdd â nhw mewn llawer o wahanol leoedd ar eu taith i'r wlad a addawyd. Pan fyddant yn adeiladu allorau ac yn offrymu aberthau, bydd yn ffordd bwysig iddynt ei gydnabod ym mhob man newydd - ond byddant wedyn yn gadael y pentyrrau o bridd a cherrig ar ôl ac yn parhau yn y ffordd y mae'n eu harwain. Bydd treulio amser ac ymdrech yn harddu eu hallorau yn golygu dod yn rhy sefydlog, canolbwyntio gormod ar barhauster.

Yn ein haddoliad, a ydym yn cael ein temtio weithiau i ymgartrefu mewn un lle, gan gerfio ac addurno allor barhaol, pan mae Duw yn ein galw i adael yr allorau ar ochr y ffordd ar ôl a'i ddilyn ar y daith? Ei addewid yw, ‘Ymhob man lle rwy’n peri i fy enw gael ei gofio fe ddof atoch a’ch bendithio.’ A allwn ymddiried ynddo, a dal i symud?

Pray

Gweddi

Arglwydd Dduw, rydym am roi i ti o’n gorau. Helpa ni i dy addoli mewn ysbryd ac mewn gwirionedd, gan ddilyn bob amser lle rwyt ti'n arwain.
Read the Bible icon Read Bible
Open full Bible