Skip to main content

Code of Practice

All Storytellers agree to:

 • Stick to the script and present the story simply, without addition or deviation, following the guidelines in the Open the Book Handbook
 • Allow each story to speak for itself, as a Bible story, not as a sermon
 • Liaise closely and sensitively with schools, being mindful of the school’s context and educational environment
 • Be aware that they are invited guests and make minimal demands on schools
 • Show respect and sensitivity to those of other faiths and to those with no faith
 • Fulfil relevant safeguarding requirements as outlined in the Open the Book Safeguarding Policy and Code of Conduct
 • Attend Open the Book Core Training before going into school for the first time, and then attend refresher training every three years
 • Always be accompanied by members of staff during all storytelling sessions
 • Uphold the copyright of Open the Book materials
 • Keep records of the team and schools up to date with Bible Society

Storytellers must be accompanied by members of staff during all assemblies/acts of collective worship.

Ein Côd Ymarfer

Gofynnir i bob arweinydd tîm drafod ein Cod Ymarfer gyda’r tîm. Dylai pob Storïwr gytuno i:

 • Gadw at y sgript a chyflwyno’r stori’n syml, gan ddilyn canllawiau Llawlyfr Agor y Llyfr.
 • Caniatáu i bob stori siarad drosti ei hun, fel stori o’r Beibl, nid fel pregeth.
 • Cysylltu’n agos ac yn sensitif gydag ysgolion, a bod yn ystyriol o gyd-destun ac amgylchedd addysgol yr ysgol.
 • Cadw mewn cof eu bod yn wahoddedigion gan wneud y galw lleiaf posibl ar yr ysgol
 • Dangos parch a sensitifrwydd tuag at grefyddau eraill, ac at rai sydd heb ffydd.
 • Cyflawni’r gofynion diogelu perthnasol fel yr amlinellir y rheini yng Ngweithdrefnau Polisi a Chod Ymarfer Agor y Llyfr.
 • Mynychu Hyfforddiant Craidd Agor y Llyfr cyn mynd i ysgol am y tro cyntaf, ac yna mynychu hyfforddiant i adnewyddu sgiliau bob tair blynedd
 • Sicrhau presenoldeb aelod o staff yn ystod pob sesiwn adrodd stori
 • Cynnal hawlfraint deunydd Agor y Llyfr.
 • Diweddaru’r cofnod  am y tîm yn rheolaidd gyda Cymdeithas y Beibl

Rhaid i aelod o staff fod gyda’r  Storïwyr yn ystod pob un Gwasanaeth/Addoliad ar y cyd.

Read the Bible icon Read the Bible
Open the full Bible