Amdanom ni

Mae’r tîm yng Nghymru yn gweithio i annog, arfogi a chefnogi pobl yng Nghymru i ddarllen y Beibl ac i’w ddeall yn well.  Rydym hefyd wrth gwrs yn cefnogi gwaith ehangach Cymdeithas y Beibl ar draws y byd. Gallwch gysylltu yma os hoffech wahodd aelod o’r tîm i wneud cyflwyniad yn eich capel/eglwys/sefydliad.   

Dyma ychydig o fanylion am ein haelodau o staff:

Meleri Cray

Meleri yw Pennaeth Cymdeithas y Beibl yng Nghymru.  Mae’n wraig i Iwan ac mae ganddynt dri o blant.  Bu Meleri yn gweithio fel heddwas am nifer o flynyddoedd gyda heddlu Dyfed Powys.  Mae hefyd wedi gweithio i Fyddin yr Iachawdwriaeth ac i’r Eglwys Bresbyteraidd yng Nghymru.  Cyn ei phenodiad i’w swydd bresennol, yr oedd hefyd ar secondiad i Gymdeithas y Beibl yn hybu gwaith y cynllun arbennig  - Agor y Llyfr.

Mae Meleri yn gweld Cymdeithas y Beibl fel sefydliad sydd yno i ddarparu ar gyfer anghenion ein cymunedau yma yng Nghymru yn ogystal â’r gymuned ehangach mewn ardaloedd ar draws y byd.  Y nod wrth gwrs, yn ogystal â darparu’r Beibl ei hun, yw gweld mwy o bobl yn ymwneud â’r Beibl ac yn tyfu mewn hyder ynddo.

Mae’r iaith Gymraeg a’r diwylliant Cymreig yn ffactor bwysig o fewn y gwaith ar gyfer y dyfodol. Mae sylw penodol yn cael ei roi i’r maes yma er mwyn ehangu’r ddarpariaeth Gymraeg o ran adnoddau, digwyddiadau a darpariaeth gyffredinol.

Cysylltwch â Meleri os hoffech drafod datblygiad gwaith Cymdeithas y Beibl yng Nghymru.  Hefyd, cysylltwch os oes gennych ddiddordeb i wirfoddoli i helpu gwaith Cymdeithas y Beibl neu i drefnu i rywun fynychu eich capel/eglwys/sefydliad i wneud cyflwyniad ar waith y Gymdeithas.

Joseff Edwards

Cymro angerddol yw Jos o’r Bala, a bellach mae’n byw yng Nghaerdydd gyda’i wraig Lydia. Mae’n un sydd wedi profi grym y Beibl yn ei fywyd ei hun, yn ogystal â gweld grym y Beibl mewn cenhadaeth. Oherwydd hyn mae Jos wrth ei fodd yn cyfathrebu'r Beibl ag eraill, tu fewn a thu allan i’r Eglwys. Mae rhan fwyaf o’i amser yn mynd ar greu adnoddau newydd Cymraeg i gynyddu hyder pobl yng ngrym y Beibl. Mae Jos hefyd wrth ei fodd yn adeiladu perthnasoedd newydd i Gymdeithas y Beibl dros goffi. Mae’n gyfathrebwr dwyieithog, ac eisiau chwarae ei ran yn arfogi cenhedlaeth newydd o gyfathrebwyr Beibl effeithiol. 

Cysylltwch â Jos os ydych chi eisiau rhywun i rannu ei angerdd am y Beibl yn eich eglwys, neu i glywed mwy am yr adnoddau newydd mae’n gweithio arno.

Nerys Siddall

Nerys Siddall yw Swyddog Addysg a Rheolwraig Canolfan Byd Mary Jones. Yn wreiddiol o Sir Fôn, mae hi bellach yn byw yn Llanuwchllyn. Cyn ymuno â Chymdeithas y Beibl, bu Nerys yn athrawes Addysg Grefyddol mewn ysgol uwchradd.  

Mae’n angerddol dros rannu stori Mary Jones ag ymwelwyr i’r ganolfan, yn arbennig grwpiau ysgol yn ogystal â siarad â chymdeithasau amrywiol am yr effaith a’r dylanwad cafodd taith Mary ar eraill. 

Mae ei thîm yn cynnwys Mel Hill ac Alyson Evans. Yn ystod y misoedd pan mae’r ganolfan ar agor maent yn cael eu cefnogi gan nifer o staff dwyieithog law yn llaw â gwirfoddolwyr lleol.

Cysylltwch â Nerys gydag unrhyw ymholiadau am ganolfan Byd Mary Jones ac i drefnu ymweliadau.

Sarah Morris 

Mae Sarah yn gweithio i Gymdeithas y Beibl trwy ddatblygu gwaith Agor y Llyfr yn Ne-orllewin Cymru. Mae Sarah wrth ei bodd yn hyfforddi a dechrau timau newydd i ddod â’r Beibl yn fyw i blant ysgolion cynradd Cymru. Mae Sarah yn ddwyieithog, felly cysylltwch â hi os oes diddordeb gyda chi i ddechrau tîm newydd neu os oes gennych gwestiynau ynglŷn â hyfforddiant. 

Dai Woolridge

Ym Mhontypridd mae Dai wedi ei leoli. Mae’n fardd, actor, cyfarwyddwr ac awdur, ac yn gweithio i Gymdeithas y Beibl fel Arbenigwr Datblygu Creadigol. 

Mae’n teimlo’n gryf dros gyflwyno’r Ysgrythur mewn dulliau creadigol ac mae Cymdeithas y Beibl wedi elwa ar ei greadigrwydd mewn sawl ffordd ers i Dai ymuno ym mis Rhagfyr 2013. Efallai eich bod wedi dod ar draws rhai o’i fideos llafar drwy ‘Spoken Truth’. Daw Dai yn wreiddiol o Rydaman, ei iaith gyntaf yw Saesneg  ac mae’n briod â Cath Woolridge o ‘Sound of Wales’.

Neil Rees 

Mae’n arbenigwr mewn hanes, ieithyddiaeth a chyfrifiadura. Mae’n cyfuno’r rhain yn ei waith i Gymdeithas y Beibl fel Cynghorydd Beibl Digidol a Chyfieithu. Mae’n angerddol dros sicrhau bod testunau Beibl ar gael yn hawdd i bobl yn eu hiaith eu hunain. Mae wedi rhoi cefnogaeth dechnegol i brosiect cyfieithu Beibl.net. Cynorthwyodd i ddatblygu ap Beibl. Mae Neil wrth ei fodd â hanes ac edrych mewn archifau. Mae’n ymchwilio ac yn canfod hen gyfieithiadau o’r Ysgrythur Gymraeg, ac yna’n canfod ffyrdd o sicrhau eu bod ar gael yn ddigidol yn ‘ap Beibl’ ac ar yr ap poblogaidd ‘YouVersion’. Yn ddiweddar mae wedi helpu sicrhau bod y ffeiliau sain ar gyfer fersiynau llafar o’r Beiblau Cymraeg ar gael ar-lein. Mae hefyd wedi cysylltu â Chymdeithas y Beibl yr Ariannin i sicrhau bod adnoddau Beibl Cymraeg yn hysbys ymhlith y gymuned Gymreig ym Mhatagonia.

Bringing the Bible to life

Bible Society, Stonehill Green, Westlea, Swindon, SN5 7DG. Registered charity 232759

Read the Bible icon Read Bible
Open full Bible