search Search person_outlineLogin/Register shopping_bagBasket Donate

Prayer for our team in Wales / Gweddi dros ein tîm yng Nghymru

We have a growing team in Wales who seek to make our resources available in both English and Welsh. We have provided their prayer requests in both languages so you can pray in your heart language.

Mae gennym dîm sy'n tyfu yng Nghymru sy'n ceisio sicrhau bod ein hadnoddau ar gael yn Saesneg ac yn Gymraeg. Rydym wedi darparu eu ceisiadau gweddi yn y ddwy iaith fel y gallwch weddïo yn iaith eich calon.

As for us, we have this large crowd of witnesses round us. So then, let us rid ourselves of everything that gets in the way, and of the sin which holds on to us so tightly, and let us run with determination the race that lies before us. Let us keep our eyes fixed on Jesus, on whom our faith depends from beginning to end.
Hebrews 12.1–2a (GNB)

Oes! Mae tyrfa enfawr o'n cwmpas ni yn dweud mai trystio Duw ydy'r ffordd orau i fyw. Felly gadewch i ni gael gwared â phopeth sy'n ein dal ni'n ôl, yn arbennig y pechod sy'n denu'n sylw ni mor hawdd. Gadewch i ni fod yn benderfynol o ddal ati, a rhedeg y ras sydd o'n blaenau i'w diwedd. Rhaid i ni hoelio'n sylw ar Iesu – fe ydy'r pencampwr a'r hyfforddwr sy'n perffeithio ein ffydd ni.

Hebreaid 12.1-2a (BNET)

 

The team at Mary Jones World are working hard to share the legacy of Mary Jones, Thomas Charles and the Bible to you and old, tourists and locals.

  • Please pray that those who visit the centre are impacted by Mary Jones' hunger for the Bible.
  • Please also pray for the staff in their interactions with the public and for the school pupils who take part in the workshops at the centre.

 

Thank you for praying with us, we deeply value your intercessions on our behalf as we seek to share God's word at home and around the world.

 

Mae Tîm Byd Mary Jones yn gweithio’n galed i gyflwyno etifeddiaeth Mary Jones, Thomas Charles a’r Beibl i’r hen a’r ifanc, ymwelwyr a phobl leol.

  • Gweddïwch y bydd y rhai sy’n ymweld â’r ganolfan yn cael eu cyffwrdd gan awydd Mary Jones i gael Beibl.
  • A wnewch hefyd weddïo am gyswllt y staff gyda’r cyhoedd ac am y disgyblion Ysgol sydd yn cymryd rhan yn y gweithdai â ddarperir yn y ganolfan.

 

Diolch i chi am weddïo gyda ni, rydyn ni'n gwerthfawrogi'ch ymyriadau ar ein rhan yn fawr wrth i ni geisio rhannu gair Duw gartref ac o amgylch y byd.

Find out more / Darganfyddwch fwy

Subscribe to Bible Society on Prayer Mate

Read the Bible icon Read Bible
Open full Bible