What we do in Wales

Beth a wnawn

Y Beibl Cymraeg

Cymdeithas y Beibl yw prif gyhoeddwr y Beibl Cymraeg. Yn  2014 cyhoeddwyd Y  Beibl Cymraeg Newydd gyda Mynegair, ac yn 2015 cyhoeddwyd beibl.net mewn print am y tro cyntaf, sef  y cyfieithiad mwyaf newydd o’r Beibl Cymraeg. Roedd awydd pobl ledled Cymru i ddefnyddio cyfieithiad modern ac i’w rannu ag eraill yn gymaint nes bod yr argraffiad cyntaf wedi ei werthu allan drwy archebion ymlaen llaw cyn ei fod wedi cyrraedd y siopau hyd yn oed. Ewch i siop Cymdeithas y Beibl i ganfod mwy am ein Beiblau Cymraeg. Archebwch eich copi heddiw: neu prynwch gopïau i’w rhannu gyda’ch ysgolion cyfrwng Cymraeg lleol neu eich capeli.

Mae pob un o’r prif gyfieithiadau o’r Beibl Cymraeg hefyd ar gael ar-lein drwy wahanol wefannau ac apiau:

Ap Beibl 

Mae’r Ap Beibl wedi’i greu gyda chymorth Cymdeithas y Beibl er mwyn sicrhau y gallwch gael gafael ar y Beibl ar unrhyw bryd, yn unrhyw le.

Mae’r ap yn hawdd ei ddefnyddio ac unwaith mae’r ap wedi’i lawr lwytho, nid oes angen cysylltiad i’r we.

Gan fod yr ap yn cynnwys pob cyfieithiad Cymraeg o’r Beibl, gallwch eu cymharu yn hawdd gan ehangu eich dealltwriaeth.

Mae’r ap ar gael yn rhad ac am ddim i ddyfeisiadau iOS ac Android.

Lawr lwythwch i iOS Lawr lwythwch i Android

Bible.com a You Version

Mae pob un o dri prif gyfieithiad y Beibl Cymraeg hefyd ar gael yn rhad ac am ddim ar bible.com a drwy’r Bible app. Llwythwch i lawr nawr i’w ddefnyddio ar eich gliniadur, llechen neu ffôn.

Agor y Llyfr

Mae Agor y Llyfr yn weithredol drwy Gymru i gyd.  Mae deunyddiau dysgu a hyfforddi ar gael yn y Gymraeg , ochr yn ochr â fideo hyrwyddol a llyfrynnau ar wefan Agor y Llyfr. Cysylltwch â Swyddogion Hyfforddi a Datblygu Cymru i gael mwy o wybodaeth ac i gymryd rhan.

Llawrlwythwch ein Pamffled Cyffredinol

Byd Mary Jones

Byd Mary Jones yw ein canolfan ymwelwyr o’r radd flaenaf yn Llanycil, ger y Bala. Gan ddefnyddio fideos, graffeg gwybodaeth a deunydd rhyngweithiol, mae’r ganolfan yn adrodd stori Mary Jones, Thomas Charles a hanes y Beibl a Chymdeithas y Beibl yng Nghymru. Bydd ymwelwyr hefyd yn dysgu mwy am y Beibl ei hun a gwaith Cymdeithas y Beibl o gwmpas y byd heddiw. I ganfod mwy ac i drefnu eich ymweliad, ewch i bydmaryjonesworld.org.uk neu cysylltwch â Nerys Siddall, Rheolwr a Swyddog Addysg y Ganolfan.

Gweithio gydag eraill

Rhan hanfodol o’n gwaith yng Nghymru yw gweithio mewn partneriaeth gyda phobl a sefydliadau eraill sydd, ‘run fath â ni, yn teimlo’n angerddol am y Beibl yng Nghymru.

  • Mae Cymdeithas y Beibl Cymru yn Aelod Cysylltiol â Cytûn (Eglwysi Ynghyd yng Nghymru) ac yn cymryd rhan yng ngweithgareddau Cytûn yn Sioe Frenhinol Cymru, Eisteddfod yr Urdd a’r Eisteddfod Genedlaethol.
  • Rydym hefyd wedi gweithio’n agos â TearFund Cymru a CICC i ddatblygu digwyddiadau i hyrwyddo cyswllt â’r Beibl mewn bywyd cyhoeddus.
  • Yn ystod  2016 mae Cymdeithas y Beibl yn gweithio’n agos â’r Cyngor Ysgolion Sul a beibl.net/Gobaith i Gymru i hyrwyddo ymgyrch cyswllt â ‘Beibl Byw’.
  • Yn Ionawr 2016 lansiwyd sioe ddrama newydd i ysgolion yn adrodd hanes Mary Jones a’i Beibl. Gweithiodd Cymdeithas y Beibl gyda chwmni drama Mewn Cymeriad i gomisiynu’r sioe newydd hon. Mae Cymdeithas y Beibl hefyd wedi darparu deunyddiau addysgol i gyd-fynd â sioe Mewn Cymeriad i ddangos yr Esgob  William Morgan, cyfieithydd cyntaf y Beibl i’r Gymraeg.  
  • Bu Christine Daniel a Nerys Siddall yn gweithio gyda merched ar draws yr enwadau i ddatblygu ymweliad wedi ei dargedu a llyfryn defosiynol i grwpiau merched sydd eisiau ymweld â Byd Mary Jones.   

Cynnyrch Cymraeg

Llwythwch i lawr ein catalog cynnyrch Cymraeg.

 

Bringing the Bible to life

Bible Society, Stonehill Green, Westlea, Swindon, SN5 7DG. Registered charity 232759