Be’ mae’r Beibl yn ei ddweud am…

Yr Ysbryd Glân

Yr Ysbryd Glân

Dywed Iesu mai, “Ysbryd yw Duw” (Ioan 4:24), a thrwy tudalennau’r Beibl cyfarfyddwn ef yn Dad, yn Fab ac yn Ysbryd Glân. Mae’r darlun geiriol o’r Ysbryd yn ‘ymsymud ar wyneb y dyfroedd’ (Genesis 1:1-3) yn cyfleu parodrwydd yr Ysbryd at...

Roi

Roi

Un o’r hanesion hyfrytaf yn yr Efengylau ydy’r hanes yna am Iesu yn gweld gwraig weddw dlawd yn cyfrannu arian i drysorfa’r deml.

Ffordd o fyw

Ffordd o fyw

Mae’r Beibl yn dweud lot fawr wrthon ni am y ffordd mae Duw eisiau i ni fyw. Mae yna ganllawiau ynglŷn â’r ffordd orau i fyw a’r gwerthoedd y dylen ni eu harddel.

Ffrwythau’r Ysbryd Glân: 8 :Addfwynder

Ffrwythau’r Ysbryd Glân: 8 :Addfwynder

Mi wnaeth Iesu werthfawrogi addfwynder. Ddangosodd ei addfwynder trwy olchi traed ei ddisgyblion a thrwy fynd i mewn i Jerwsalem ar gefn asen. Mwy na hynny, ‘ddewisodd roi ei hun yn llwyr i wasanaethu eraill, a gwneud ei hun yn gaethwas’ (Philipi...

Ffrwythau’r Ysbryd Glân: 7 : Ffyddlondeb

Ffrwythau’r Ysbryd Glân: 7 : Ffyddlondeb

Ffyddlondeb ydi ffrwyth nesaf yn ein cyfres ‘Ffrwythau’r Ysbryd Glân’. πίστις ydi’r gair Groegaidd y tro yma. Mae llawer o enghreifftiau o ffyddlondeb yn yr Hen Destament.

Sul y Pasg

Sul y Pasg

Be’ mae’r Beibl yn ei ddweud am... Sul y Pasg? Uchafbwynt yr wythnos fawr yw Sul y Pasg, pan ddathlwn atgyfodiad Iesu o farw yn fyw.

Y Croeshoelio

Y Croeshoelio

Be’ mae’r Beibl yn ei ddweud am...y Croeshoeliad? Ar ddydd Gwener y Groglith fe’n harweinir i gofio am Iesu yn marw ar y groes.

Sul y Blodau

Sul y Blodau

Ar ddechrau’r wythnos fawr, marchogodd Iesu i mewn i Jerwsalem gyda’i ddisgyblion i ddathlu gŵyl y Pasg. Byddai hon yn profi i fod yr wythnos fwyaf rhyfeddol yn hanes y byd.

Ffrwythau’r Ysbryd Glân: 6 : Daioni

Ffrwythau’r Ysbryd Glân: 6 : Daioni

Be’ mae ‘daioni’ yn ei olygu i chi? Mae Paul yn dweud bod daioni yn un o ffrwythau’r Ysbryd Glân

Ffrwythau’r Ysbryd Glân: 5 : Caredigrwydd

Ffrwythau’r Ysbryd Glân: 5 : Caredigrwydd

frwyth nesaf yn ein cyfres am ffrwythau’r Ysbryd Glân ydy χρηστότης (chrestotes): caredigrwydd.

Ymprydio

Ymprydio

Mae ymprydio yn ymarfer traddodiadol o’r Grawys. Roedd hi hefyd yn arfer disgwyliedig yn yr Hen Destament (gweler Barnwyr 20:26, 1 Samuel 7:6, er enghraifft) ac yn yr eglwys cynnar (Actau 13:2,3; 14:23).

Ffrwythau’r Ysbryd Glân: 3 : Heddwch

Ffrwythau’r Ysbryd Glân: 3 : Heddwch

‘Tangnefedd’ ydy o yn y BCN; ‘heddwch dwfn’ yn beibl.net; είρήνη (eirene) yn y Roeg gwreiddiol. Ond dydy un gair neu ddau ddim yn medru egluro holl ystyr trydydd ffrwyth yr Ysbryd Glân. Be’ mae’r Beibl yn ei ddweud am heddwch, tang...

Ffrwythau’r Ysbryd Glân: 4 : Amynedd

Ffrwythau’r Ysbryd Glân: 4 : Amynedd

Goddefgarwch, hirymaros, amynedd: unwaith eto mae ‘na rai geiriau gwahanol yn y Gymraeg sy’n cael eu defnyddio i gyfieithu gair Groeg y bedwerydd ffrwyth, μακροθνμία (makrothymia).

Y Grawys

Y Grawys

Mae’r Grawys yn dechrau’r wythnos yma. Be’ mae’r Beibl yn ei ddweud am y Grawys? Wel, dim byd, a dweud y gwir!

Bringing the Bible to life

Bible Society, Stonehill Green, Westlea, Swindon, SN5 7DG. Registered charity 232759