Galar

‘Bu farw Sara.. a buodd Abraham yn galaru ac yn wylo drosti’ Genesis 23:2

‘Felly dyma Joseff yn mynd i gladdu ei dad....dyma nhw’n cynnal cyfnod o alar angladdol. Buodd Joseff yn galaru yno am ei dad am wythnos’ Genesis 50:7-11

Ymateb naturiol ydy galar, i golled, i brofedigaeth, i siomedigaeth. Mae’r Beibl yn adrodd llawer o hanesion am bobl mewn galar. Fel pob emosiwn dynol a phob ymateb naturiol, mae’r Beibl yn dangos amrywiaeth eang o enghreifftiau o bobl sy’n galaru. Cofiwch am Hanna, yn galaru yn ei hiraeth am blentyn (1 Sam 1:16); neu’r Iddewon, oedd yn galaru mewn cyfnod o erledigaeth (Esther 4:3). Mi wnaeth Iesu alaru pan fu farw ei ffrind Lasarus (Ioan 11:34-36). Ac roedd y disgyblion yn galaru ar ôl y croeshoeliad: tan yr Arglwydd ailymddangos efo nhw wedi ei atgyfodi.

Mae’n bwysig cael cyfle i alaru ar ôl colled, neu pan mae pethau’n mynd yn ddrwg. Mae’r Salmau yn cynnig llawer o help i ni yn ein galar. Yn y Salmau mae galarnadau, a geiriau o alar, tristwch a hiraeth. Mae’r Salmyddion yn dangos dealltwriaeth ddofn o’r cyflwr o alaru: ac maen nhw’n rhoi tystiolaeth o Dduw sydd yn eu cyfarfod nhw yn eu gofid.

Ond dydy galar ddim yn ddiwedd y stori:

‘Mae’r rhai sy’n galaru wedi’u bendithio’n fawr, oherwydd byddan nhw’n cael eu cysuro’. Mat 5:4

Mae Duw’r Beibl yn un sydd yn ein cysuro ni yng nghanol ein trafferthion. Mwy na hynny, mae’r Beibl yn dangos gweledigaeth o fyd heb boen, heb alar. Dywedodd Iesu wrth ei ddisgyblion:

‘Byddwch chi’n galaru ac yn crio tra bydd y byd yn dathlu. Byddwch yn drist go iawn, ond bydd y tristwch yn troi’n llawenydd.’ Ioan 16:20

Mi wnaeth y proffwydi hefyd rannu gweledigaeth o ddiwedd poen a thristwch:

‘Bydda i’n troi eu galar yn llawenydd; Bydda i’n eu cysuro nhw, a rhoi hapusrwydd yn lle tristwch’ Jer 31:13

Ydych chi’n galaru?

  • Trowch at y Salmau a defnyddiwch eu geiriau fel eich galarnad chi.
  • Darllenwch Eseia 65:17-19: ydy’r weledigaeth yno yn eich helpu chi heddiw?

Ydych chi’n nabod rhywun sydd yn galaru?

  • Sut fedrwch chi eu cysuro nhw?
  • Darllenwch 2 Corinthiaid 1:3-5 a chofio amser galar eich hun: be’ dach chi’n dysgu yno am sut i gysuro’ch ffrind?

Gallwch ddarllen mwy o flog Byw y Beibl yma


Christine Daniel
Mae Byw y Beibl  yn brosiect ar y cyd rhwng Cymdeithas y Beibl, Y Cyngor Ysgolion Sul a Gobaith i Gymru

Rhannwch gyda ffrindiau

Bringing the Bible to life

Bible Society, Stonehill Green, Westlea, Swindon, SN5 7DG. Registered charity 232759