Edifeirwch - Be’ mae’r Beibl yn ei ddweud am… - Bible Society

Edifeirwch

Dydy’r gair ‘edifeirwch’ ddim yn air mae pobl yn ei ddefnyddio yn aml heddiw.  Wrth son am fod yn ‘edifar’ am wneud neu ddweud rhywbeth, yn aml iawn y cwbl mae pobl yn ei olygu ydy eu bod nhw’n sori eu bod wedi ei wneud.  Pam? Naill ai oherwydd fod y canlyniadau wedi bod yn anfanteisiol iddyn nhw, neu falle am fod y gydwybod yn pigo.

Yn y Beibl mae ‘edifeirwch’ yn air mwy gweithredol.  Pan ddechreuodd Iesu bregethu, ei neges oedd “Edifarhewch a chredwch yr Efengyl” (Marc 1.15 – BCN), neu yng nghyfieithiad beibl.net “Trowch gefn ar bechod a chredu’r newyddion da!”.  Mae’r gwahoddiad i edifarhau yn wahoddiad i bawb, ond mae edifarhau yn golygu mwy na theimlo’n ddrwg am ein pechodau.  Mae 2 Pedr 3.9 yn dweud wrthon ni fod Duw yn amyneddgar gyda ni: “Bod yn amyneddgar gyda chi mae [Duw]. Does ganddo ddim eisiau i unrhyw un fynd i ddistryw.  Mae e am roi cyfle i bawb newid eu ffyrdd (neu ‘edifarhau’)."  Mae Duw eisiau i ni fod yn edifar am ein pechodau, ond mae o hefyd am i ni fod yn benderfynol o beidio dal ati i bechu.  Wrth gwrs, allwn ni ddim peidio yn ein nerth ein hunain, ond mae Iesu yn cynnig bywyd newydd i ni, a nerth yr Ysbryd Glân i fyw y bywyd hwnnw.

Mae’n rhaid i ni yn gyntaf gydnabod ein pechod.  Dwedodd Iesu,

“Dim pobl iach sydd angen meddyg, ond pobl sy’n sâl. Dw i wedi dod i alw pechaduriaid i droi at Dduw, dim y rhai sy’n meddwl eu bod nhw heb fai,” (Luc 5.31-32). 

Fel mae Paul yn dweud yn ei lythyr at y Rhufeiniaid, y ffaith ydy ein bod ni i gyd yn bechaduriaid; rydyn ni i gyd angen edifarhau:

“Y rhai sy’n credu sy’n cael perthynas iawn gyda Duw, am fod Iesu y Meseia wedi bod yn ffyddlon.  Mae’r un fath i bawb am fod pawb wedi pechu.  Does neb wedi gallu cyrraedd safon berffaith Duw ar eu pennau’u hunain.” (Rhufeiniaid 3.22-23).

Mae gynnon ni gymaint i ddiolch i Iesu amdano.  Cymerodd y gosb am ein pechod ni arno’i hun, trwy ddioddef ar y groes a marw yn ein lle.  Marw er mwyn i ni dderbyn maddeuant a bywyd tragwyddol trwy gredu ynddo:

“Dyma’r newyddion da sy’n dangos i ni sut allwn ni gael perthynas iawn â Duw.  Yr unig beth sydd ei angen ydy credu ei fod e’n ffyddlon” (Rhufeiniaid 1.17).

Mae credu yn Iesu, cyffesu ac edifarhau am ein pechod yn golygu troi cefn ar bechod a dechrau byw bywyd ufudd a glân.  Fyddwn ni ddim yn llwyddo bob amser, ond mae’r Ysbryd Glân yna i’n helpu i fyw bywydau sy’n dangos ei ffrwyth ymarferol.  Fel y dywedodd Ioan Fedyddiwr:

“Rhaid i chi ddangos yn y ffordd dych chi’n byw eich bod wedi newid go iawn” (Luc 3.8).

Dyna ydy edifeirwch go iawn.

Gallwch ddarllen mwy o flog Byw y Beibl yma


Arfon Jones
Mae Byw y Beibl  yn brosiect ar y cyd rhwng Cymdeithas y Beibl, Y Cyngor Ysgolion Sul a Gobaith i Gymru

Rhannwch gyda ffrindiau

Bringing the Bible to life

Bible Society, Stonehill Green, Westlea, Swindon, SN5 7DG. Registered charity 232759