Skip to main content
Read this in English

Fy Meibl

Rhesymau i gredu ym mhŵer y Beibl

‘Roeddwn i'n 34 oed ac wedi ysgaru. Roeddwn i wedi bod mewn ac allan o berthnasoedd ac roeddwn i wedi blino arno. Un noson eisteddais yn fy fflat a gwylio'r haul machlud a'r cysgod yn disgyn i mewn i'r ystafell. Meddyliais, “Nid hyn yw bywyd i mi”. Cydiais yn allweddi'r car ac es i'r eglwys leol.

‘Ni chlywais yr hyn a ddywedodd y gweinidog mewn gwirionedd. Ond ar y diwedd dywedodd, “Dewch at Iesu a bydd yn eich golchi chi'n lân, mor wyn â'r eira”. Roeddwn i'n meddwl fy mod i angen hynny. Wedi hynny, mi wnes i yrru rownd i ddweud wrth fy modryb a dechrau beicio wylo. Roedd hi wedi bod yn gweddïo drosof ers blynyddoedd.

‘Dywedais wrth fy mrawd hefyd. Daeth o gwmpas gyda Beibl a fy nghofrestru i grŵp astudio’r Beibl yn y brifysgol. Nid oedd gen i unrhyw ddisgwyliadau o sut beth fyddai hynny. Ar y noson gyntaf, gallaf gofio inni astudio Philipiaid. Yn Philipiaid 1.6 mae’n dweud bod Duw “wedi dechrau gwneud pethau mor wych yn eich plith chi” ac y bydd “yn dal ati nes bydd wedi gorffen ei waith ar y diwrnod y bydd y Meseia Iesu yn dod yn ôl.” Roeddwn i'n darllen y Beibl, yn aml tan hanner nos oherwydd roedd gen i gymaint o ysfa i ddarganfod mwy. Ond dangosodd yr adnod hon i mi ei bod yn mynd i fod yn broses, yn broses o lanhau. Ni allaf ei roi mewn geiriau, y trawsnewidiad sydd wedi digwydd.

‘Mae'r adnod hon wedi rhoi rhywbeth i mi ddal arno dros y blynyddoedd. Pan fyddaf yn teimlo'n isel, daw'r adnod honno’n ôl ataf. Mae'r ysgrythur hon wedi bod yno ar hyd fy oes ers hynny. Mae’r Ysgrythur gyfan yn fywyd i mi, ond mae’n cwmpasu popeth i mi gan wybod bod Duw yn gweithio yn fy mywyd.’

Oes gennych chi stori i rannu? E-bostiwch [email protected]

Read the Bible icon Read the Bible
Open the full Bible