Unforgettable summer in Argentine Patagonia

Just over a year ago a 21-year-old student was put into contact with a lovely Argentine couple by Neil Rees who works for Bible Society. It was following this introduction and meetings at Bible Society that they invited her to stay with them in the Chubut Valley in Argentine Patagonia. 

Their vision was that she could volunteer for the whole year and use her linguistic skills to contribute to their mission of leading the Welsh chapels of Patagonia. Below is her report on her year as a volunteer which took her from London to South America.

‘Despite my initial reservations about the length, distance and cost of the trip, I accepted the offer. Well, in the year that followed, God really confirmed to me that the trip was going to be beneficial for me; I was blessed with donations which made the trip financially viable, but this was only the start. Not only was every flight connection, taxi and bus trip safely navigated but I enjoyed the whole experience, felt comfortable and part of a church community far from home and truly felt God’s hand protecting me throughout the trip. 

‘The chapels themselves are as incredible as the history of their construction and what is evident is the great respect for the Welsh, the Welsh language and Welsh culture in this part of Patagonia. I was inspired to see thriving, active and dedicated Christian communities formed in these chapels. Furthermore, it was a pleasant surprise to find out how popular the tradition of tea is in this region, in fact, in these casas de té (tea rooms) one can expect to find an array of cakes, scones, sandwiches and of course, tea! Perhaps the great ceremony and appreciation of tea had something to do with making me feel that bit closer to home.  

‘During my stay, I was also able to find out more about the great work of Bible Society in Argentina, volunteering at one of their book fairs in Buenos Aires and meeting with Bible Society staff and the Sociedad Bíblica Argentina in Patagonia.

‘Whilst it is impossible to express all of my positive memories of Argentina, I would like to conclude by thanking everyone who was instrumental in the organisation, funding and praying for the trip, in addition to all the individuals who showed me great kindness, generosity and hospitality during my time in Patagonia.’


Haf bythgofidawy yn yr Ariannin Patagonia 

Ychydig dros flwyddyn yn ôl trefnwyd gan Neil Rees sydd yn gweithio i Gymdeithas y Beibl y byddai myfyrwraig ifanc 21 oed yn dod i gyswllt gyda phâr ifanc o Archentwyr. Yn dilyn y cyfarfyddiad a chyfarfodydd yn Cymdeithas y Beibl, bu iddynt ei gwahodd i aros gyda hwy yn Nyffryn Chubut yn Yr Ariannin Patagonia. Eu gweledigaeth oedd y byddai yn gallu gwirfoddoli gan ddefnyddio ei harbenigedd ieithyddol i gyfrannu at eu gwaith cenhadol o arwain Capeli Cymraeg Patagonia. Isod gweler ei hadroddiad ar flwyddyn o wirfoddoli a aeth a hi o Lundain i Dde America.

Er bod gennyf amheuon yngl┼Ěn â hyd, pellter a chost y daith fe dderbyniais y cynnig. Yn y flwyddyn a ddilynodd cadarnhaodd Duw i mi y byddai’r daith yn un a fyddai yn lles i mi; bendithiwyd fi gyda chyfraniadau a sicrhaodd bod y cyllid yn ei le a hyn oedd y dechrau yn unig. Nid yn unig roedd pob taith awyren, tacsi a bws yn llwyddiannus, fe wnes fwynhau’r holl brofiad ac roeddwn hefyd yn teimlo yn gyfforddus ac yn rhan o gymdeithas eglwys ymhell o adref a theimlais law Duw yn gofalu amdanaf drwy’r daith. 

Mae’r Capeli eu hunain yr un mor anhygoel â hanes eu hadeiladu, a beth sydd yn amlwg yw'r parch mawr at y Cymry, yr iaith Gymraeg a’r diwylliant Cymreig yn y rhan hon o Batagonia. Cefais fy ysbrydoli i weld cymunedau Cristnogol  yn ffynnu, yn fywiog o fewn y Capeli. Yn ogystal roedd yn bleserus iawn do di wybod pa mor boblogaidd yw'r traddodiad o de yn yr ardal hon, a dweud y gwir yn y Casas de té (Ystafelloedd Te) gallwch ddisgwyl gweld toreth o gacennau, scons, brechdanau a the wrth gwrs!  Mae yn bosib bod y seremoni a’r gwerthfawrogiad o de yn rhywbeth i wneud â’r ffaith fy mod wedi teimlo yn eithaf agos at gartref. 

Yn ystod fy arhosiad cefais gyfle i ddarganfod mwy am waith gwych Cymdeithas Y Beibl Yr Ariannin, gwirfoddoli yn un o’r ffeiriau llyfrau yn Buenos Aires a chyfarfod staff Cymdeithas y Beibl yr Ariannin a  Sociedad Bíblica Yr Ariannin yn Patagonia.

Tra ei bod yn amhosib  gallu mynegi fy holl atgofion cadarnhaol am Yr Ariannin, hoffwn gloi drwy ddiolch i bawb a oedd yn gymorth yn y trefnu, ariannu a gweddïo am y daith yn ogystal â’r unigolion a ddangosodd i mi gymaint o garedigrwydd, haelioni a lletygarwch yn ystod fy amser ym Mhatagonia.

Bringing the Bible to life

Bible Society, Stonehill Green, Westlea, Swindon, SN5 7DG. Registered charity 232759

Read the Bible icon Read Bible
Open full Bible