search Search person_outlineLogin/Register shopping_bagBasket Donate

Prayer for our team in Wales 3 / Gweddi dros ein tîm yng Nghymru 3

We have a growing team in Wales who seek to make our resources available in both English and Welsh. We have provided their prayer requests in both languages so you can pray in your heart language.

Mae gennym dîm sy'n tyfu yng Nghymru sy'n ceisio sicrhau bod ein hadnoddau ar gael yn Saesneg ac yn Gymraeg. Rydym wedi darparu eu ceisiadau gweddi yn y ddwy iaith fel y gallwch weddïo yn iaith eich calon.

Therefore God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.
Philippians 2.9–11 (ESV)

Felly dyma Duw yn ei ddyrchafu i'r safle uchaf;

a rhoi'r enw pwysica un iddo!

Bydd pob glin yn plygu i enw Iesu –

pawb yn y nefoedd,

ar y ddaear,

a than y ddaear;

a bydd pawb yn cydnabod

mai Iesu Grist ydy'r Arglwydd,

ac yn rhoi clod i Dduw y Tad.

Philipiaid 2.9–11 (BNET)

 

A key part of Bible Society's journey was birthed in Wales over 200 years ago, and we are privileged to continue serving Wales with the Bible today.

  • Please pray for all the staff and faithful volunteers who work in Wales.
  • Please pray for the storytellers in Wales as they continue to share God's word in schools.

 

Thank you for praying with us, we deeply value your intercessions on our behalf as we seek to share God's word at home and around the world.

 

Dechreuodd rhan allweddol o daith Cymdeithas y Beibl yng Nghymru dros 200 mlynedd yn ôl, a’n braint yw cael parhau i wasanaethu wrth gyflwyno’r Beibl i Gymru heddiw.

  • Gweddïwch dros yr holl staff a’r gwirfoddolwyr ffyddlon sy’n gweithio yng Nghymru.
  • Gweddïwch dros holl storïwyr Cymru wrth iddyn nhw barhau i gyflwyno gair Duw mewn ysgolion.

 

Diolch i chi am weddïo gyda ni, rydyn ni'n gwerthfawrogi'ch ymyriadau ar ein rhan yn fawr wrth i ni geisio rhannu gair Duw gartref ac o amgylch y byd.

Find out more / Darganfyddwch fwy

Subscribe to Bible Society on Prayer Mate

Read the Bible icon Read Bible
Open full Bible