Important information for Open the Book Storytellers with regards to Coronavirus (COVID-19)

Last updated 27 April 2020

OtB events

In line with the most recent Government restrictions, and until the current risks associated with the spread of the coronavirus have passed, we have had to cancel all training.

We want to do all we can to ensure children are still hearing Bible stories during the current lockdown, but copyright issues mean that Bible Society and Open the Book Storytellers do not have permission to use The Lion Storyteller Bible on media platforms. 

However, Bob Hartman has recorded some of the Open the Book stories for us which we have made into complete assemblies and will be sharing on our Facebook page, one each Monday until the end of the Summer Term. If your school remains open for key worker children you might like to send them these stories.

Also, you are free to use stories in the Year 2 and Year 3 Handbooks, which do not appear in The Lion Storyteller Bible as well as all of Christian Values as they belong to us. 

We’ve been really encouraged by your enthusiasm at this time and we'll be sharing some ideas on our Facebook page about how to keep Open the Book alive while we aren't able to go into schools.

Thank you, as always, for your passion to share the Bible with others, and please don’t hesitate to get in touch if you have any further questions. 

We are continuing to pray for you and all our storytellers during this time.


Diweddarwyd 27 Ebrill 2020

Digwyddiadau AyLl

Yn unol â chyngor diweddaraf y Llywodraeth a nes i’r risgiau presennol sydd yn ymwneud â lledaeniad y coronafeirws fynd heibio, ‘rydym wedi gorfod canslo pob hyfforddiant.

Rydyn ni eisiau gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau bod plant yn dal i glywed straeon o'r Beibl yn ystod y cyfnod yma, ond mae materion hawlfraint yn golygu nad oes gan Gymdeithas y Beibl a Storïwyr Agor y Llyfr ganiatâd i ddefnyddio Beibl Newydd y Storïwr ar unrhyw gyfrwng cymdeithasol.

Fodd bynnag, mae Bob Hartman wedi recordio rhai o hanesion Agor y Llyfr i ni a ‘rydym wedi addasu rhain i mewn i wasanaethau cyfan.  Byddwn yn rhannu rhain ar ein tudalen Facebook, un bob bore dydd Llun tan ddiwedd Tymor yr Haf.  Os ydy’ch ysgol yn aros ar agor ar gyfer plant gweithwyr allweddol, efallai byddech yn dymuno danfon rhain atynt. 

Hefyd, ‘rydych yn rhydd i ddefnyddio’r straeon yn Llawlyfrau Blwyddyn 2 a 3 sydd ddim yn ymddangos ym Meibl Newydd y Storïwr yn ogystal â’r rhai yn yr adnodd Gwerthoedd Cristnogol gan eu bod yn perthyn i ni.

‘Rydym wedi cael ein calonogi gan eich brwdfrydedd ar yr adeg yma a byddwn yn rhannu rhai syniadau ar ein tudalen Facebook am sut i gadw Agor y Llyfr yn fyw tra ein bod yn methu mynd mewn i’r ysgolion.

Diolch i chi, fel bob amser, am eich angerdd i rannu'r Beibl ag eraill a chysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach.

Rydym yn parhau i weddïo drosoch chi a'n holl storïwyr yn ystod yr amser yma.

You might also be interested in...

Bringing the Bible to life

Bible Society, Stonehill Green, Westlea, Swindon, SN5 7DG. Registered charity 232759