9 top tips for reading the Bible in a year

9 awgrym i ddarllen y Beibl mewn blwyddyn

Mae'r manteision yn wych - ysbrydoliaeth bob dydd; eiliadau goleuedig wrth i ti weld sut mae'r holl beth yn ffitio gyda'i gilydd; y teimlad anhygoel o gyflawni’r gamp ar y diwedd. Ond gall darllen y Beibl o un clawr i’r llall ar adegau fod yn galed.

Er mwyn dy helpu ar y ffordd, fe wnes i holi pawb o swyddfa Cymdeithas y Beibl i gael cyngor gan y rheini sydd wedi dechrau ar yr un siwrne â thi ac wedi dod drwyddi’r pen arall.

Llwyddodd rai i gwblhau eu cynllun darllen y Beibl mewn blwyddyn, tra bod eraill wedi cymryd ychydig yn hirach. Treuliodd un person flwyddyn ac 8 mis ar eu cynllun Beibl mewn blwyddyn a dyfalbarhau tan y diwedd. Hyd yn oed wedyn roedd y manteision cystal!

Wrth i mi siarad gyda mwy o bobl, sylweddolais mai un peth oedd yn allweddol i gyrraedd y diwedd: dyfalbarhad. Dim ots faint oedden nhw ar ei hôl hi, roedd rhai dal ati.

Felly os wyt ti am gymryd yr her o ddarllen y Beibl yn ei gyfanrwydd, gwna’n siwr mai dyna yw dy nod terfynol - hyd yn oed os yw hynny'n golygu ymestyn terfyn amser ...

Os ydych chi eisiau rhai o awgrymiadau eraill, dyma restr o’r cyngor ges i gan fy nghydweithwyr ...

1. Dod o hyd i slot amser rheolaidd

Mae dod o hyd i amser rheolaidd i eistedd a darllen y Beibl yn helpu i’w wneud yn arferiad. Bydd hyn yn ddefnyddiol pan fyddi yng nghanol darnau caletach (neu lai cyffrous!). Ond wedi dweud hynny…

2. Gwna ddefnydd o amser sbâr

Os oes gen ti Feibl poced neu gyda’r Beibl ar dy ffôn, gwna ddefnydd o’r munudau sbâr yn y dydd, wrth giwio, deithio neu aros am gyfarfod.

3. Cadw llyfr nodiadau i nodi’r cwestiynau anodd

Mae’n anochel y byddi’n dod ar draws pethau sy'n achosi penbleth, ond paid â gadael i'r cwestiynau anodd hyn dy rwystro – rho nhw i’r naill ochr am y tro ar gyfer edrych arnynt eto.

4. Defnyddia lyfr llafar y Beibl pan fyddi angen defnyddio dy ddwylo

Efallai na fyddi eisiau mynd drwy’r Beibl cyfan drwy lais rhywun arall, ond gall wrando ar y Beibl tra yn y car neu wrth baratoi cinio dy helpu i ddal i fyny os wyt ti’n brin o amser.

5. Siarad ag eraill sy’n cymryd yr her

Bydd yr anogaeth, atebolrwydd, a’r cyfle i gyfnewid syniadau yn cynnal dy frwdfrydedd ar gyfer yr her. A gall tipyn o gystadleuaeth rhwng ffrindiau fod yn iach?

6. Rhowch gynnig ar gyfieithiad gwahanol

Os wyt ti’n gyfarwydd â un cyfieithiad o’r Beibl, beth am roi cynnig ei ddarllen mewn un arall? Gall yr amrywiaeth daflu goleuni newydd ar ddarnau cyfarwydd – a’r rhai sy’n ddieithr.

7. Paid â phoeni am golli diwrnod

Er i mi ddweud hyn yn barod: y gamp fwyaf yw darllen y cyfan, nid darllen yn gyson (er bod hynny’n helpu!) Felly paid â chosbi dy hun am golli diwrnod neu ddau. Wedi dweud hynny ...

8. Ceisia beidio â bod mwy na thridiau y tu ôl

Dyna rif realistig i ti allu dal i fyny ar y penwythnos heb ddigalonni’n ormodol.

9. Ac yn olaf: paid â phoeni am gymryd mwy na’ blwyddyn

Mae llawer i elwa o ddarllen y Beibl o un clawr i’r llall, hyd yn oed os nad wyt ti’n ei gwblhau o fewn 365 diwrnod. Dal ati!

Share this

Your comments

Bringing the Bible to life

Bible Society, Stonehill Green, Westlea, Swindon, SN5 7DG. Registered charity 232759