search Search person_outlineLogin/Register shopping_bagBasket Donate

Yn ddiogel wedi llongddrylliad: Actau 27.39–44 (8 Awst 2020)

Mae Myfyrdodau Dyddiol Cymdeithas y Beibl yn dilyn cynllun darllen Beibl M'Cheyne, a ddyluniwyd ar gyfer y rhai sydd am ddarllen y Beibl cyfan mewn blwyddyn. Mae pob myfyrdod yn canolbwyntio ar un o'i bedair pennod ddyddiol. Read these in English.

Pray

Gweddi

Arglwydd, agor fy nghlustiau i glywed yr hyn sydd gennyt i’w ddweud wrthyf; agor fy nghalon i garu dy air, ac agor fy meddwl i ddeall dy wirionedd.

Reflect

Myfyrdod Dyddiol: Actau 27

Dyma un o’r adrannau ‘ni’ yn yr Actau; mae Luc yn ysgrifennu yn y person cyntaf, oherwydd ei fod yno. Mae’n stori antur wych – bydd unrhyw un sy’n hoffi straeon am y môr yn mwynhau’r stori hon – ond mae Luc hefyd yn siarad â ni am bethau dyfnach.

Cymharwch Actau 27 â storm arall ar y môr ym Marc 4.35–41 (mae gan Mathew a Luc yr un stori). Mae Iesu a’r disgyblion yn cael eu dal mewn storm ar Fôr Galilea; mae’r disgyblion wedi dychryn ac yn meddwl eu bod nhw’n mynd i foddi, ac mae Iesu’n cysgu. Yn Actau, hefyd, mae Duw yn cysgu neu’n absennol. Mae’n argyfwng hir lle mae’r digwyddiadau y tu hwnt i reolaeth, mae pobl yn ymdrechu’n galed i oroesi, mae yna ofn a hyd yn oed panig. Yn wahanol i’r disgyblion, serch hynny, mae Paul yn aros yn ddigynnwrf ac yn ffyddlon. Mae Paul yn sicr o ddibenion Duw ar ei gyfer. Mae o’n dal y criw gyda’i gilydd trwy gyngor doeth a’i esiampl ei hun, ac maent i gyd yn goroesi – er bod eu llong wedi’i dryllio ac maent wedi colli popeth ond eu bywydau.

Mae’r stormydd sy’n ein hwynebu weithiau fel y rhai a wynebodd y disgyblion ar Galilea; mae’r gwyntoedd yn peidio ac mae ‘pobman yn hollol dawel’ (Marc 4.39), a does neb ddim gwaeth. Weithiau rydym yn goroesi, er cael ein brifo, gan golli llawer a oedd yn werthfawr i ni. Yr hyn a oedd yn cyfrif i Paul, serch hynny, oedd bod Duw gydag ef a’i fod yn gweithredu ei fwriad. Gall pob Cristion gael yr un sicrwydd.

Pray

Gweddi

Duw, helpa fi i ymddiried ynddot ti hyd yn oed pan fydd fy mywyd ar ei dywyllaf ac anoddaf. Pan ymddengys fy mod yn colli mwy nag yr wyf yn ennill, a phan fydd yr hyn rwyf yn ei werthfawrogi yn cael ei dynnu oddi arna i, helpa fi gofio dy fod yn ffyddlon.
Read the Bible icon Read Bible
Open full Bible