search Search person_outlineLogin/Register shopping_bagBasket Donate

Lloches i’r gorthrymedig: Salm 9.1–12 (Ebrill 5, 2021)

Mae Myfyrdodau Dyddiol Cymdeithas y Beibl yn dilyn cynllun darllen Beibl M'Cheyne, a ddyluniwyd ar gyfer y rhai sydd am ddarllen y Beibl cyfan mewn blwyddyn. Mae pob myfyrdod yn canolbwyntio ar un o'i bedair pennod ddyddiol. Read these in English.

Pray

Gweddi

Arglwydd, paratoa fi i dderbyn dy air. Cliria fy meddwl a chynhesa fy nghalon. Sicrha fi o’th fwriadau cariadus ar fy nghyfer, a siarad â mi heddiw.

Reflect

Myfyrdod Dyddiol: Salm 9

Mewn byd lle mae gwybodaeth ar gael yn fwy nag y bu erioed o'r blaen a ble rydym i gyd yn gysylltiedig â phawb arall, rydym yn ymwybodol iawn nad yw’r byd y lle y bwriadwyd iddo fod. Gyda'i holl harddwch a'i obaith, mae gormod o lawer o leoedd lle mae pobl yn byw bywydau cul, poenus a byr sy'n llawn ofn. Mae Salm 9 wedi'i lunio fel apêl bersonol at Dduw i weithredu gyda chyfiawnder, ond mae'n mynd yn ehangach na hynny: nid yw'n ymwneud â chyflwr un person yn unig, ond y byd cyfan. 'Mae'r Arglwydd yn hafan ddiogel’, meddai'r salmydd (adnod 9); ‘Dydy e ddim yn diystyru cri y rhai sy'n dioddef' (adnod 12).

Mae'r weledigaeth hon o gyfiawnder i'r rhai sy'n dioddef camwedd wedi'i hymgorffori yn yr Ysgrythur o'r cychwyn cyntaf. Mae Duw yn erbyn y rhai sy'n gormesu pobl wannach na nhw eu hunain. Os ydym yn y sefyllfa honno, mae Duw ar ein hochr ni; a dylem fod ar ochr pawb yn y sefyllfa honno. A phan ddarllenwn y salm hon dylem ganiatáu iddi ein herio yn ogystal â'n cysuro ¬– a ydym yn hollol siŵr nad oes unrhyw un a allai ein cyhuddo o fod ar ochr y gormeswyr? Mae pawb yn byw o dan ei farn, p'un a ydynt yn ei wybod ai peidio – y bwli yn yr ystafell ddosbarth, yr eglwys neu'r gweithle yn ogystal â'r archryfelwr neu'r unben.

Pray

Gweddi

Duw, diolch dy fod yn lloches i’r gorthrymedig, ac na fydd gobaith yr anghenus yn cael ei chwalu am byth. Agor fy llygaid i anghenion eraill, a dysg i mi dy ddicter sanctaidd tuag at anghyfiawnder.
Read the Bible icon Read Bible
Open full Bible