search Search person_outlineLogin/Register shopping_bagBasket Donate

Iesu’n bendithio’r plant: Luc 18.15–17 (3 Rhagfyr 2020)

Mae Myfyrdodau Dyddiol Cymdeithas y Beibl yn dilyn cynllun darllen Beibl M'Cheyne, a ddyluniwyd ar gyfer y rhai sydd am ddarllen y Beibl cyfan mewn blwyddyn. Mae pob myfyrdod yn canolbwyntio ar un o'i bedair pennod ddyddiol. Read these in English.

Pray

Gweddi

Arglwydd, agor fy nghlustiau i glywed yr hyn sydd gen ti i’w ddweud wrthyf; agor fy nghalon i garu dy air, ac agor fy meddwl i ddeall dy wirionedd.

Reflect

Myfyrdod Dyddiol: Luc 18.15–17

Mae’r plant yn dod at Iesu, wedi dod gyda’i rhieni. Gallaf ddychmygu’r cyffro a’r disgwyliad – beth fydd yn ei wneud, sut y bydd yn effeithio ar fy mhlentyn, beth fydd yn ei ddweud? Rwy’n siŵr bod yna lawer o rieni blinedig yn dal ati i aros am fendith, plant aflonydd yn pendroni beth oedd y fargen fawr, a phwy oedd Iesu? Gyda’r holl egni hwn daeth rhwystredigaeth a dicter y disgyblion.

Fel rhywun sydd wedi dod yn rhiant yn ddiweddar, trwy fabwysiadu plentyn tair oed, gallaf ddweud y byddwn yn cael fy siomi gan yr ymateb hwnnw. A yw’r agwedd hon yn adlewyrchiad o’r Iesu go iawn? Os awn yn nes, a gawn ein gwrthod? Ymateb Iesu yn adnod 16 yw, ‘Gadewch i'r plant bach ddod ata i’. Aeth ymlaen hyd yn oed i ddweud, os na ddown ni fel plant, ni allwn etifeddu Teyrnas Dduw.

Rwyf wedi dysgu cymaint am gariad Duw tuag atom fel tad, yn enwedig gan fy mod yn dysgu dod yn rhiant. Hyd yn oed pan fyddaf wedi blino, byddaf yn mwynhau fy mab yn rhedeg i’m breichiau. Mae’r meddwl am ei eithrio yn creu’r fath boen yn fy meddwl a’m calon. Rydym yn blant i Dduw ac oni bai ein bod ni’n dod mewn symlrwydd, bydd yn anodd i ni. Mae ei galon yn agored i ni; mae gennym fynediad ato.

Pray

Gweddi

Annwyl Arglwydd, gweddïaf y byddaf yn dod atat fel plentyn bach. Gofynnaf y byddwn yn derbyn dy gariad tuag ataf, y byddwn yn helpu eraill i ddod atat, ac na fyddwn byth yn eu rhwystro. Amen.
Read the Bible icon Read Bible
Open full Bible