search Search person_outlineLogin/Register shopping_bagBasket Donate

Fi ydy'r bugail da: Ioan 10.1–16 (Mawrth 20, 2021)

Mae Myfyrdodau Dyddiol Cymdeithas y Beibl yn dilyn cynllun darllen Beibl M'Cheyne, a ddyluniwyd ar gyfer y rhai sydd am ddarllen y Beibl cyfan mewn blwyddyn. Mae pob myfyrdod yn canolbwyntio ar un o'i bedair pennod ddyddiol. Read these in English.

Pray

Gweddi

Arglwydd, paratoa fi i dderbyn dy air. Cliria fy meddwl a chynhesa fy nghalon. Sicrha fi o’th fwriadau cariadus ar fy nghyfer, a siarad â mi heddiw.

Reflect

Myfyrdod Dyddiol: Ioan 10

Roedd delwedd y bugail yn un cadarn iawn ym mywyd Iddewig. Bugail oedd brenin mwyaf Israel, Dafydd. Yn Salm 23, disgrifir Duw ei hun fel bugail ei bobl. Yn y bennod hon, serch hynny, efallai fod Iesu yn myfyrio ar Eseciel 34, lle mae'r proffwyd yn achub llywodraethwyr Israel: ‘Gwae chi, fugeiliaid Israel, sy'n gofalu am neb ond chi'ch hunain! Oni ddylai bugeiliaid ofalu am y praidd?'. Mewn cyferbyniad, Iesu yw'r 'bugail da' sy'n gofalu am y praidd ac yn aberthu ei fywyd drostynt.

Mae'r bennod hon yn sôn am y berthynas rhwng defaid a bugail fel un o ymddiriedaeth ac amddiffyniad. Mae'r defaid yn dilyn y bugail oherwydd eu bod yn adnabod ei lais (adnod 4). Mae'r bugail wedi ymrwymo'n llwyr i les y defaid, gan eu hamddiffyn a gofalu amdanynt: dywed Iesu ei fod wedi dod i ddod â ‘bywyd i bobl, a hwnnw'n fywyd ar ei orau’. (adnod 10).

Yn rhannol mae hwn yn rhybudd i'r Cristnogion cynnar rhag dilyn athrawon ffug yn hytrach na'u gwir fugail. Ond mae hefyd yn ein hatgoffa o'n perthynas â Duw. Efallai yr hoffem feddwl ein bod yn gryf, yn annibynnol ac yn bwerus, yn gallu gwneud ein penderfyniadau ein hunain yn hyderus a mynd ein ffordd ein hunain. Nid oes unrhyw beth o'i le â hynny, os oes gennym y math hwnnw o gymeriad. Ond mae angen i ddefaid gael eu bugeilio gan rywun cryfach a doethach nag ydyn nhw. Mae angen i ni i gyd gydnabod ein bod ni o dan awdurdod a gofal Iesu, y Bugail Da.

Pray

Gweddi

Duw, helpa fi i wrando am lais Iesu yn fy mywyd, a dysgu ei ddilyn. Diolch am ei amddiffyniad a'i ofal.
Read the Bible icon Read Bible
Open full Bible