search Search person_outlineLogin/Register shopping_bagBasket Donate

Cofiwch eich Creawdwr: Pregethwr 12.1–8 (Ebrill 24, 2021)

Mae Myfyrdodau Dyddiol Cymdeithas y Beibl yn dilyn cynllun darllen Beibl M'Cheyne, a ddyluniwyd ar gyfer y rhai sydd am ddarllen y Beibl cyfan mewn blwyddyn. Mae pob myfyrdod yn canolbwyntio ar un o'i bedair pennod ddyddiol. Read these in English.

Pray

Gweddi

Arglwydd, paratoa fi i dderbyn dy air. Cliria fy meddwl a chynhesa fy nghalon. Sicrha fi o’th fwriadau cariadus ar fy nghyfer, a siarad â mi heddiw.

Reflect

Myfyrdod Dyddiol: Pregethwr 12

Mae'r adnodau hyn yn gyngor i gofio Duw tra ein bod ni'n ifanc - neu o leiaf, cyn ein bod ni mor hen ac eiddil fel nad ydynt yn mwynhau bywyd ac nad ydynt yn weithgar mwyach. Maent hefyd yn cynnwys peth o'r farddoniaeth harddaf yn yr Hen Destament, gyda delweddau hyfryd - er mor ddistaw - o bylu a marw.

Thema'r adnodau hyn yw un sy'n ymddangos mewn mannau eraill yn Pregethwr, er nad oes unman arall mor rymus: gwnewch yr hyn a allwch pan allwch chi, oherwydd daw amser pan na allwch chi. Rydym i gyd yn difaru pethau rydym wedi'u gwneud neu wedi'u gadael heb eu dadwneud, ond mae'n dristwch mawr pan fydd rhywun yn cyrraedd diwedd ei oes gyda'r ymdeimlad ei fod wedi ei wastraffu. Dyma sy'n arwain y Pregethwr i wylo, ‘Mae'n ddiystyr! – meddai'r Athro – Dydy'r cwbl yn gwneud dim sens!’ (adnod 8). Nid datganiad o ffaith mohono, ond rhybudd – rydym yn cael ein creu i wasanaethu Duw, nid er mwyn plesio ein hunain yn unig neu symud ymlaen trwy fywyd yn ddi-nod.

Yn y goleuni hwn, efallai y byddem hefyd eisiau meddwl am harddwch y llinellau hyn. Roedd y Pregethwr yn ymwybodol ei fod yn creu rhywbeth o werth parhaus, ac mae'n rhaid ei fod yn falch o'i waith; felly nid oedd yn credu ei fod yn gwneud rhywbeth diwerth neu ddiystyr. Mae ein rhoddion creadigol, fel popeth arall, yn dod atom ni oddi wrth Dduw.

Pray

Gweddi

Duw, helpa fi i werthfawrogi fy amser ar y ddaear hon, a'i defnyddio er dy ogoniant.
Read the Bible icon Read Bible
Open full Bible