Read this story in: Welsh English

Work started today to turn a deconsecrated church in North Wales into a new £1 million visitor centre.

Mary Jones World will be based at St Beuno’s Church, at Llanycil, Bala. The site has been a place of Christian worship for more than 1,500 years and has strong links with Bible Society, which bought the redundant Grade 2-listed building in 2007 and the adjoining field in 2009.

It was in 1800 that Mary Jones, aged 15, walked 25 miles from Llanfihangel-y-Pennant, across the Welsh mountains, to Bala to get a Bible from Revd. Thomas Charles. Mary saved for six years to purchase one and Thomas Charles was so moved by her determination that he helped establish Bible Society four years later. He is one of a number of notable figures buried in the churchyard at Llanycil.

The new centre will tell the story of Mary Jones and Thomas Charles and give visitors the chance to learn about the Bible’s impact in Wales and the rest of the world. It will also be an educational centre.

Dorothi Evans, Mayor of Bala said, ‘This is fantastic news. We are really looking forward to this visitor centre. The story of Mary Jones and Thomas Charles is what we have been brought up with, but a lot of people don’t know about them and in learning about them and learning about the history of the Bible Society local people will be amazed.'

Mary Thomas is the Secretary of the Bible Society Acton Group in Bala and author of a guidebook to the Mary Jones Walk, encouraging walkers to follow in her footsteps. She says it's exciting to see the project progressing. 

 Heritage Consultant, Ian Walden talks about what will be inside the church. 

For the last six years Bible Society has developed this project, secured funding and gained planning permission to enable the scheme to proceed. Funds have been raised through donations from Bible Societies around the world, supporters and the sale of some assets.

A new car park will be created in the field next to the church with a picnic area and access to local footpaths. Developers will also begin transforming the interior of the building. 

Bible Society’s Group Chief Executive James Catford said ‘This project is hugely significant for Bible Society in Wales. The Bible’s impact in Wales and, through Wales, the rest of the world has been immense. The centre will tell this story to tourists, school children and international visitors. We are very grateful to the people of Llanycil and Bala for their support and encouragement.’

Mary Jones World will be officially opened in the autumn to coincide with the bicentenary of Thomas Charles’ death.

Dechreuodd gwaith heddiw i droi eglwys a gafodd ei dadgysegru yng Ngogledd Cymru i ganolfan ymwelwyr newydd gwerth £1 miliwn.

Lleolir Byd Mari Jones yn Eglwys Beuno Sant yn Llanycil, y Bala. Bu’r safle hon yn fan addoli Cristnogol am dros 1,500 o flynyddoedd, ac mae ganddo gysylltiadau cryf â Chymdeithas y Beibl a brynodd yr adeilad segur hwn sydd wedi’i restru fel un Gradd 2 yn 2007 a’r cae cyfagos yn 2009.

Yn 1800 cerddodd Mari Jones, oedd yn 15 oed, 25 milltir o Lanfihangel-y-pennant,  ar draws mynyddoedd Cymru, i’r Bala i gael Beibl gan y Parchedig Thomas Charles. Bu Mari’n cynilo am chwe blynedd i brynu un ac roedd Thomas Charles wedi’i gyffwrdd gymaint gan ei phenderfyniad nes iddo helpu i sefydlu Cymdeithas y Beiblbedair blynedd yn ddiweddarach. Ef yw un o nifer o bobl amlwg sydd wedi eu claddu ym mynwent Llanycil.

Bydd y ganolfan newydd yn adrodd stori Mari Jones a Thomas Charles a bydd yn rhoi cyfle i ymwelwyr ddysgu am effaith y Beibl yng Nghymru ac yng ngweddill y byd. Bydd hefyd yn ganolfan addysg.

Meddai Dorothi Evans, Maer y Bala, ‘Mae hyn yn newyddion gwych. Rydym yn wirioneddol yn edrych ymlaen yn fawr at y ganolfan ymwelwyr yma. Rydym wedi cael ein magu gyda stori Mari Jones a Thomas Charles ond mae llawer heb fod yn gwybod amdanynt. Wrth ddysgu amdanynt a dysgu am hanes Cymdeithas y Beibl bydd llawer o bobl leol yn rhyfeddu.’                                                   

Mary Thomas yw Ysgrifennydd Grŵp Gweithredu Cymdeithas y Beibl yn y Bala, ac awdur y llawlyfr i Daith Mari Jones, gan galonogi cerddwyr i ddilyn ôl ei throed.

Meddai, ‘Dyma’r eglwys lle priododd Thomas Charles, dyma lle mae Thomas Charles wedi’i gladdu ac mae nifer o bobl yn cerdded taith Mari Jones fel pererindod. Maent yn cerdded i’r Bala ac mae’n biti nad oes unman iddynt ddathlu ar ôl cyrraedd. Dwi’n credu y bydd y ganolfan ymwelwyr yn ddelfrydol ar gyfer hynny.’

Amy chwe blynedd diwethaf gweithiodd Cymdeithas y Beibl i ddatblygu’r prosiect hwn, gan sicrhau cyllida chael caniatâd cynllunio i sicrhau fod y cynllun yn mynd rhagddo. Codwyd yr arian drwy roddion oddi wrth Gymdeithasau’r Beibl o amgylch y byd, cefnogwyr unigol a gwerthu rhai asedau.

Caiff maes parcio newydd ei greu yn y cae agosaf at yr eglwys gyda safle picnic a mynediad i lwybrau lleol. Bydd datblygwyr hefyd yn dechrau trawsnewid tu mewn yr adeilad. 

Meddai James Catford Prif Weithredwr Grŵp Cymdeithas y Beibl ‘Mae’r prosiect hwn yn arwyddocaol iawn ar gyfer Cymdeithas y Beibl yng Nghymru.  Mae effaith y Beibl yng Nghymru a thrwy Gymru ar weddill y byd wedi bod yn aruthrol.

Bydd y ganolfan yn adrodd y stori wrth ymwelwyr, plant ysgol ac ymwelwyr rhyngwladol. Rydym yn ddiolchgar iawn i bobl Llanycil a’r Bala am eu cefnogaeth a’u hanogaeth.’

Agorir Byd Mari Jones yn swyddogol yn yr hydref i gyd-fynd â dau gan mlwyddiant marw Thomas Charles.

Share this

Your comments

Close