Read this story in: Welsh English

Bible Society is to open a new £1 million Visitor Centre in a deconsecrated church in North Wales after receiving planning permission.

St Beuno’s Church, at Llanycil, Bala, will be transformed into a place that tells the story of the Bible’s impact on Wales and, through Wales, the rest of the world. 

The site has strong links with Bible Society, which bought the church in 2007. It was in 1800 that Mary Jones, aged 15, walked 25 miles from Llanfihangel-y-Pennant, across the Welsh mountains, to Bala to get a Bible from Revd. Thomas Charles.

Legend has it that she had saved for six years to afford it. Thomas Charles was so touched by her determination that he helped establish Bible Society four years later. He is one of a number of notable figures buried in the churchyard at Llanycil.

The Friends of Llanycil Church, established after the closure of the building have welcomed the development.

Secretary and local resident Rhiannon Dafydd, said, ‘It's marvellous that Bible Society is literally returning to its roots, investing and developing in the exact location that it was formed. The Centre will be a great resource for the local community and we look forward to welcoming people from all over the world to Llanycil. There’s no doubt that this will also bring great benefits to the local economy.'

Funding for the Visitor Centre has been raised through the sale of some assets, and donations from Bible Societies around the world and supporters. The Centre, on the shore of Lake Bala, will have its own car park, picnic area and outdoor facilities with access to local footpaths.

Bible Society’s Group Chief Executive, James Catford said, ‘Since my student days at Aberystwyth University I have looked for opportunities to celebrate the Bible’s role in shaping the nation of Wales and the wider world. This work represents a significant part of Bible Society’s growth in Wales. 

‘Bible Societies throughout the world are indebted to the nation and people of Wales for establishing what is now a global movement operating in 200 countries. We are deeply grateful and humbled by the generosity of some of these Societies who have given generously to this project out of their very limited resources.’

The new visitor centre will be officially opened in 2014 to coincide with the bicentenary of Thomas Charles’ death.

Mae Cymdeithas y Beibl i agor Canolfan Ymwelwyr newydd gwerth dros £1 miliwn mewn eglwys a ddad-gysegrwyd yng Ngogledd Cymru ar ôl derbyn caniatâd cynllunio.  

Fe weddnewidir Eglwys Beuno Sant, yn Llanycil, Bala, i fan sy’n adrodd stori effaith y Beibl ar Gymru a, drwy Gymru, ar weddill y byd.    

Mae gan y safle gysylltiadau cryf gyda Chymdeithas y Beibl a brynodd yr eglwys yn 2007.

Yn 1800 y cerddodd Mari Jones, yn 15 oed, y 25 milltir o Lanfihangel-y-Pennant, ar draws y bryniau i’r Bala i gael Beibl gan y Parchedig Thomas Charles. 

Yn ôl y stori roedd wedi cynilo am chwe blynedd i’w brynu. Cyffyrddwyd Thomas Charles yn gymaint gan ei phenderfyniad nes iddo helpu i sefydlu Cymdeithas y Beibl bedair mlynedd yn ddiweddarach.  Ef yw un o’r bobl nodedig sydd wedi eu claddu ym mynwent Llanycil.

Sefydlwyd Cyfeillion Eglwys Llanycil wedi i’r eglwys gau ac maent wedi croesawu’r datblygiad. Meddai Rhiannon Dafydd, yr ysgrifennydd ac un sy’n byw’n lleol: ‘Mae’n rhyfeddol fod Cymdeithas y Beibl yn llythrennol yn dychwelyd at ei gwreiddiau, gan fuddsoddi a datblygu yn yr union leoliad ble cafodd ei ffurfio. Bydd y Ganolfan yn adnodd gwych i’r gymuned leol ac rydym yn edrych ymlaen at groesawu pobl o dros y byd i gyd i Lanycil. Does dim dwywaith na fydd hyn hefyd yn dod â budd mawr i’r economi leol.'

Mae’r cyllid ar gyfer y Ganolfan Ymwelwyr wedi ei godi drwy werthu rhai asedau a chyfraniadau gan Gymdeithasau’r Beibl o gwmpas y byd a chefnogwyr. Bydd gan y Ganolfan, ar lannau Llyn Tegid, ei faes parcio ei hun, ardal picnic a chyfleusterau awyr agored gyda mynediad i lwybrau lleol. 

Dywedodd James Catford, Prif Weithredwr Grŵp y Gymdeithas: ‘Ers fy nyddiau fel myfyriwr yn Aberystwyth edrychais am gyfleoedd i ddathlu rôl y Beibl wrth siapio cenedl y Cymry a’r byd ehangach. Mae’r gwaith hwn yn cynrychioli rhan nodedig o dwf Cymdeithas y Beibl yng Nghymru.’ 

‘Mae Cymdeithasau’r Beibl drwy’r byd yn ddyledus i genedl a phobl Cymru am sefydlu beth sydd erbyn hyn yn fudiad byd eang yn gweitio mewn 200 o wledydd. Rydym yn ddiolchgar tu hwnt ac mae haelioni’r Cymdeithasau hynny sydd wedi rhoi mor hael a hynny o adnoddau prin iawn yn gwneud i ni deimlo’n ostyngedig iawn.’ 

Bydd y ganolfan ymwelwyr newydd yn cael ei hagor yn swyddogol yn 2014 i gyd-fynd â dau gan mlwyddiant marw Thomas Charles.

Share this

Your comments

Close